Kandidát pro volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UP


Milí akademičtí pracovníci, milí studenti,

oslovuji vás jako členy akademické obce, tj. voliče pro nadcházející volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UP. Věřím, že vás zajímá dění na fakultě a její fungování ať již po stránce legislativní, vzdělávací, ekonomické apod. Právě Akademický senát fakulty je onen samosprávný zastupitelský orgán, který ovlivňuje veškeré dění na fakultě ve výše zmíněných oblastech.

Kromě formálních náležitostí pro fungování fakulty, jako je např. návrh na jmenování děkana, schvalování vnitřních předpisů, zřizování či rušení fakultních pracovišť apod., vyjadřuje se také k návrhům nových studijních programů, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu, schvaluje dlouhodobý záměr fakulty a další.

Na závěr jsem si nechal pro senátory náročnější činnosti, jako je rozdělování finančních prostředků fakulty, kontrola jejich účelného využívání, schvalování výroční zprávy o činnosti fakulty a výroční zprávy o hospodaření fakulty.

Z výše uvedeného výčtu činností a s tím související odpovědnosti by se mohlo zdát, že takovýto orgán by měl být složen především z právníků a ekonomů. Možná by to byl ideální stav, ale jsme na pedagogické fakultě a zde není mnoho akademických pracovníků právního a ekonomického vzdělání.

Proč tedy právě já bych chtěl přispět k činnosti Akademického senátu PdF UP? Co mohu nabídnout?

Znalost prostředí – pracuji na Pedagogické fakultě UP již 16. rokem. Jsem odborným asistentem na Katedře matematiky v roli tajemníka, kde se mimo svou matematickou odbornost (geometrickou) zaměřuji na moderní didaktické prostředky ve vzdělávání (digitální technologie), moderní přístupy k vzdělávacímu procesu (badatelsky orientované vzdělávání), mezipředmětové vztahy a na ekonomickou a finanční matematiku. Pro Pedagogickou fakultu jsem 10 let vykonával roli hlavního koordinátora rozvrhů a v současnosti jsem od roku 2018 členem Ekonomické komise Akademického senátu PdF UP.

Zájem manažerský a ekonomický – Po různých školeních u různých finančních poradenských společností (ZFP Akademie, OVB Allfinanz, Broker Consulting, Partners) jsem zavedl pro studenty předmět Ekonomická a finanční matematika. V obci, ve které nyní žiji jsem byl čtyři roky členem finančního výboru. Pro získání dalších vědomostí ekonomických a dovedností manažerských jsem započal MBA studium s následujícími předměty: Human Resources, Komunikace, Nová komunikační doba, Marketing, Manažerská etiketa a etika, Management, Finance, Procesní řízení, Projektové řízení, Pracovní právo, IT infrastruktura, Finanční trhy a investování.

Zájem legislativní – ze svého vlastního zájmu se účastním kurzů realizovaných na Právnické fakultě UP. Absolvoval jsem kurzy: Základy práva pro pracovníky vědy a výzkumu; Aplikace správního řádu na procesy podle zákona o vysokých školách; Autorské právo ve vědě, výzkumu a vzdělávání; Novinky v pracovním právu.

Tak přijďte k volbám, váš hlas rozhodne ;-)
David NocarChcete-li se o mne dozvědět ještě něco víc, můžete navštívit např. můj pracovní profil na webu Katedry matematiky: